Productes

Pànol de situació


Materials
Suports per plànols de situació fabricats amb alumini pintat amb pintura amb pols curada a 180º

IMPRESSIÓ:
A-Impressió directe UVI a dues cares i vernís de protecció curat a 80º.
B-Impressió sobre vinil llarga durada amb protecció rajos UV i antigraffit

GRÀFICA:
Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió, (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

Dimensions